Waf企业版续费

<p class="shortdesc">本文介绍如何为您购买的Waf企业版续费。</p> <section><div class="tasklabel"><h2 class="doc-tairway">操作步骤</h2></div><ol class="ol steps"><li class="li step stepexpand"> <span class="ph cmd">登录<span class="ph"><a class="xref" href="https://pinganyun.com/console/pwaf" target="_blank">Web应用防火墙控制台</a></span><a class="xref" href="https://fincloud.pinganyun.com/console/pwaf" target="_blank">Web应用防火墙控制台</a>。</span> </li><li class="li step stepexpand"> <span class="ph cmd">在<span class="keyword wintitle">概览</span>页面<span class="keyword wintitle">版本信息</span>区域,单击<span class="ph uicontrol">续费</span>。</span> </li><li class="li step stepexpand"> <span class="ph cmd">在<span class="keyword wintitle">续费</span>页面,选择需要续费的时长。</span> </li><li class="li step stepexpand"> <span class="ph cmd">勾选<strong class="ph b">我已阅读《产品及服务使用协议》</strong></span> <div class="itemgroup info"> <img class="image" id="dc_waf_purchase_0004__image_yvb_4df_gmb" src="https://obs-cn-shanghai.yun.pingan.com/pcp-portal/20203112110414-1c7b50a8973e.jpg" width="830"> </div> </li><li class="li step stepexpand"> <span class="ph cmd">单击<span class="ph uicontrol">确认订单</span>。</span> </li><li class="li step stepexpand"> <span class="ph cmd">在<span class="keyword wintitle">订单确认</span>页面,单击<span class="ph uicontrol">确认支付</span>。</span> </li></ol></section>
以上内容是否解决了您的问题?
请补全提交信息!
咨询·建议

电话咨询

400-151-8800

邮件咨询

cloud@pingan.com

在线客服

工单支持

解决云产品相关技术问题