RDS-MySQL

<p>本文主要介绍如何快速购买RDS-MySQL实例。</p> <p><span style="font-size:18px"><strong>背景信息</strong></span></p> <p>购买RDS-MySQL实例,即成功创建RDS-MySQL实例。</p> <p><span style="font-size:18px"><strong>前提条件</strong></span></p> <ol> <li>您已成功注册平安云账户。</li> <li>您已通过平安云实名认证。</li> <li>您账户余额充足。</li> </ol> <p><span style="font-size:18px"><strong>操作步骤</strong></span></p> <ol> <li>登录<a href="https://pinganyun.com/ssr/products/MySQL" target="_blank">关系型数据库RDS-MySQL首页</a>。</li> <li>单击<strong>立即购买</strong>,登录到<a href="https://pinganyun.com/console/rds/overview" target="_blank">关系型数据库RDS管理控制台</a>,输入您的平安云账号和密码,进入<strong>创建实例</strong>页面。</li> <li>填写<strong>地域</strong>、<strong>多可用区</strong>、<strong>数据库类型</strong>、<strong>计算规格</strong>、<strong>存储规格</strong>、<strong>购买周期</strong>和<strong>购买数量</strong>等参数,各参数具体解释,可参考<a href="https://pinganyun.com/ssr/help/database/RDS/User_Guide_RDS_MySQL.Instance_Management.Create_Instance.Create_Common_Instance" target="_blank">创建常规实例</a>。</li> <li>单击<strong>购买</strong>,进入<strong>订单确认</strong>页面,确认RDS-MySQL实例的相关信息。</li> <li>单击<strong>确认开通</strong>。</li> </ol> <p><span style="font-size:18px"><strong>执行结果</strong></span></p> <p>创建完成后,在<strong>云数据库管理</strong>页面,目标地域下,可查看到刚刚创建的RDS-MySQL实例,且<strong>运行状态</strong>显示<strong>运行中</strong>。&nbsp;&nbsp;</p> <p><img src="https://pcp-portal-sca.obs-cn-shenzhen.pinganyun.com/pcp-portal-sca/20211005170345-1fdcd54895d8.png" style="height:112px; width:830px" /></p>
以上内容是否解决了您的问题?
请补全提交信息!
咨询·建议

电话咨询

400-151-8800

邮件咨询

cloud@pingan.com

在线客服

工单支持

解决云产品相关技术问题