E-MapReduce监控指标

<p class="shortdesc"></p> <table class="table" id="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb"><caption></caption><colgroup><col><col><col></colgroup><thead class="thead"> <tr class="row"> <th class="entry" id="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__1">监控项</th> <th class="entry" id="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__2">单位</th> <th class="entry" id="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__3">描述</th> </tr> </thead><tbody class="tbody"> <tr class="row"> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__1 "> <p class="p">app.completed.num</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__2 "> <p class="p">个</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__3 "> <p class="p">-</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__1 "> <p class="p">app.failed.num</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__2 "> <p class="p">个</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__3 "> <p class="p">-</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__1 "> <p class="p">app.killed.num</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__2 "> <p class="p">个</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__3 "> <p class="p">-</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__1 "> <p class="p">app.pending.num</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__2 "> <p class="p">个</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__3 "> <p class="p">-</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__1 "> <p class="p">app.running.num</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__2 "> <p class="p">个</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__3 "> <p class="p">-</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__1 "> <p class="p">app.submitted.num</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__2 "> <p class="p">个</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__3 "> <p class="p">-</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__1 "> <p class="p">cluster.alive</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__2 "> <p class="p">-</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__3 "> <p class="p">-</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__1 "> <p class="p">connections.open.num</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__2 "> <p class="p">个</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__3 "> <p class="p">-</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__1 "> <p class="p">execution.flows.failed.num</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__2 "> <p class="p">个</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__3 "> <p class="p">工作流运行失败的数量,包含Failed和Failed Finishing</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__1 "> <p class="p">execution.flows.killing.num</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__2 "> <p class="p">个</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__3 "> <p class="p">工作流删除的的数量,包含Killing 和Killed 状态</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__1 "> <p class="p">execution.flows.paused.num</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__2 "> <p class="p">个</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__3 "> <p class="p">工作流暂停的数量</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__1 "> <p class="p">execution.flows.running.num</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__2 "> <p class="p">个</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__3 "> <p class="p">工作流运行中的数量</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__1 "> <p class="p">execution.flows.succeed.num</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__2 "> <p class="p">个</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__3 "> <p class="p">工作流运行成功的数量</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__1 "> <p class="p">queue.request.length</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__2 "> <p class="p">个</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__3 "> <p class="p">-</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__1 "> <p class="p">rpc.processing.time.avg</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__2 "> <p class="p">毫秒</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__3 "> <p class="p">-</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__1 "> <p class="p">rpc.queue.time.avg</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__2 "> <p class="p">毫秒</p> </td> <td class="entry" headers="E-MapReduce_monitor__table_bjf_tcp_1kb__entry__3 "> <p class="p">-</p> </td> </tr> </tbody></table>
以上内容是否解决了您的问题?
请补全提交信息!
咨询·建议

电话咨询

400-151-8800

邮件咨询

cloud@pingan.com

在线客服

工单支持

解决云产品相关技术问题