NAT网关监控指标

<p class="shortdesc"></p> <table class="table" id="nat_monitor__table_wpn_ny3_1kb"><caption></caption><colgroup><col><col><col><col><col></colgroup><thead class="thead"> <tr class="row"> <th class="entry" id="nat_monitor__table_wpn_ny3_1kb__entry__1"><strong class="ph b">监控项</strong></th> <th class="entry" id="nat_monitor__table_wpn_ny3_1kb__entry__2"><strong class="ph b">监控项中文名称</strong></th> <th class="entry" id="nat_monitor__table_wpn_ny3_1kb__entry__3"><strong class="ph b">中文描述说明 </strong></th> <th class="entry" id="nat_monitor__table_wpn_ny3_1kb__entry__4"><strong class="ph b">中文单位</strong></th> <th class="entry" id="nat_monitor__table_wpn_ny3_1kb__entry__5"><strong class="ph b">英文单位</strong></th> </tr> </thead><tbody class="tbody"> <tr class="row"> <td class="entry" headers="nat_monitor__table_wpn_ny3_1kb__entry__1 "> <p class="p">Snat_Connections</p> </td> <td class="entry" headers="nat_monitor__table_wpn_ny3_1kb__entry__2 "> <p class="p">SNAT连接数</p> </td> <td class="entry" headers="nat_monitor__table_wpn_ny3_1kb__entry__3 "> <p class="p">所选时间段内该项的SNAT连接数趋势</p> </td> <td class="entry" headers="nat_monitor__table_wpn_ny3_1kb__entry__4 "> <p class="p">s</p> </td> <td class="entry" headers="nat_monitor__table_wpn_ny3_1kb__entry__5 "> <p class="p">s</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="nat_monitor__table_wpn_ny3_1kb__entry__1 "> <p class="p">In_Kbits</p> </td> <td class="entry" headers="nat_monitor__table_wpn_ny3_1kb__entry__2 "> <p class="p">流入带宽</p> </td> <td class="entry" headers="nat_monitor__table_wpn_ny3_1kb__entry__3 "> <p class="p">所选时间段内该项的流入带宽趋势</p> </td> <td class="entry" headers="nat_monitor__table_wpn_ny3_1kb__entry__4 "> <p class="p">Kbps</p> </td> <td class="entry" headers="nat_monitor__table_wpn_ny3_1kb__entry__5 "> <p class="p">Kbps</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="nat_monitor__table_wpn_ny3_1kb__entry__1 "> <p class="p">Out_Kbits</p> </td> <td class="entry" headers="nat_monitor__table_wpn_ny3_1kb__entry__2 "> <p class="p">流出带宽</p> </td> <td class="entry" headers="nat_monitor__table_wpn_ny3_1kb__entry__3 "> <p class="p">所选时间段内该项的流出带宽趋势</p> </td> <td class="entry" headers="nat_monitor__table_wpn_ny3_1kb__entry__4 "> <p class="p">Kbps</p> </td> <td class="entry" headers="nat_monitor__table_wpn_ny3_1kb__entry__5 "> <p class="p">Kbps</p> </td> </tr> </tbody></table>
以上内容是否解决了您的问题?
请补全提交信息!
咨询·建议

电话咨询

400-151-8800

邮件咨询

cloud@pingan.com

在线客服

工单支持

解决云产品相关技术问题