VPN网关监控指标

<p class="shortdesc"></p> <table class="table" id="vpn_monitor__table_opc_ty3_1kb"><caption></caption><colgroup><col><col><col></colgroup><thead class="thead"> <tr class="row"> <th class="entry" id="vpn_monitor__table_opc_ty3_1kb__entry__1">监控项</th> <th class="entry" id="vpn_monitor__table_opc_ty3_1kb__entry__2">单位</th> <th class="entry" id="vpn_monitor__table_opc_ty3_1kb__entry__3">描述</th> </tr> </thead><tbody class="tbody"> <tr class="row"> <td class="entry" headers="vpn_monitor__table_opc_ty3_1kb__entry__1 "> <p class="p">vpn.agent.alive</p> </td> <td class="entry" headers="vpn_monitor__table_opc_ty3_1kb__entry__2 "> <p class="p">-</p> </td> <td class="entry" headers="vpn_monitor__table_opc_ty3_1kb__entry__3 "> <p class="p">-</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="vpn_monitor__table_opc_ty3_1kb__entry__1 "> <p class="p">vpn.channel.connected</p> </td> <td class="entry" headers="vpn_monitor__table_opc_ty3_1kb__entry__2 "> <p class="p">0/1</p> </td> <td class="entry" headers="vpn_monitor__table_opc_ty3_1kb__entry__3 "> <p class="p">VPN通道实时连通状态</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="vpn_monitor__table_opc_ty3_1kb__entry__1 "> <p class="p">vpn.gateway.in.bytes</p> </td> <td class="entry" headers="vpn_monitor__table_opc_ty3_1kb__entry__2 "> <p class="p">Mbps</p> </td> <td class="entry" headers="vpn_monitor__table_opc_ty3_1kb__entry__3 "> <p class="p">VPN 网关平均每秒入流量</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="vpn_monitor__table_opc_ty3_1kb__entry__1 "> <p class="p">vpn.gateway.in.packets</p> </td> <td class="entry" headers="vpn_monitor__table_opc_ty3_1kb__entry__2 "> <p class="p">个/s</p> </td> <td class="entry" headers="vpn_monitor__table_opc_ty3_1kb__entry__3 "> <p class="p">VPN 网关平均每秒入包量</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="vpn_monitor__table_opc_ty3_1kb__entry__1 "> <p class="p">vpn.gateway.out.bytes</p> </td> <td class="entry" headers="vpn_monitor__table_opc_ty3_1kb__entry__2 "> <p class="p">Mbps</p> </td> <td class="entry" headers="vpn_monitor__table_opc_ty3_1kb__entry__3 "> <p class="p">VPN 网关平均每秒出流量</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="vpn_monitor__table_opc_ty3_1kb__entry__1 "> <p class="p">vpn.gateway.out.packets</p> </td> <td class="entry" headers="vpn_monitor__table_opc_ty3_1kb__entry__2 "> <p class="p">个/s</p> </td> <td class="entry" headers="vpn_monitor__table_opc_ty3_1kb__entry__3 "> <p class="p">VPN 网关平均每秒出包量</p> </td> </tr> </tbody></table>
以上内容是否解决了您的问题?
请补全提交信息!
咨询·建议

电话咨询

400-151-8800

邮件咨询

cloud@pingan.com

在线客服

工单支持

解决云产品相关技术问题